Оддели во ИТМ

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р. Македонија

Директор:
Супспецијалист Д-р Седула Усеини  /  M-r Avni Ismaili
Технички секретар на директорот: Џејлан Велија, Гордана Поповска
Главен техничар: Драгица Даскаловска

Раководител на ИТМ-Скопје :
Виш науч сор д-р Анита Христова Димчева
Главен техничар на ИТМ-Скопје: Драган Јанев

Координатор за планирање, организација и мотивација на крводарителство:
д-р мед сци Розмари Каламарас, специјалист-трансфузиолог

2. 1 . ОДДЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ
Раководител: Д-р. спец. трансфузиолог асс. Елена Петковиќ
Менаџер за квалитет: Д-р сци Лолита Митевска
Биолог-специјалист по микробиологија: Дејан Станковиќ

3. 1. ОДДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И МОТИВАЦИЈА НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО
Раководител на Оддел: Прим. Д-р Горан Андонов, специјалист-трансфузиолог
Лекар специјалист-трансфузиолог:/

3. 2. ОДДЕЛ ЗА ДАРУВАЊЕ
Раководител на Оддел: Проф Д-р Миленка Благоевска, специјалист-трансфузиолог
Лекари на специјализација: Д-р Кирил Кацарски | Д-р Бојан Тодоровски | Марија
Лохман |  Д-р Јасмина Трајковска | Д-р Ефтим Димитровски | Д-р Анита Божинова        Петковска

3. 3. СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ДАРИТЕЛИ НА КРВ
Раководител на Оддел:
Мотиватор: Дипл.психолог   Кети Едровска Исајловска

4. 4.  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОСЕБНИ ВИДОВИ ДАРУВАЊА (АФЕРЕЗА)
Раководител на Оддел: Супспецијалист Д-р Седула Усеини, специјалист-трансфузиолог
Лекар специјалист-трансфузиолог :

5. 5.  ЦЕНТАР ЗА АФЕРЕЗНО КОЛЕКЦИОНИРАЊЕ НА ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ ОД ПЕРИФЕРНА КРВ
Раководител на Центар: Асс м-р мед сци Д-р Рада М. Грубовиќ, специјалист-трансфузиолог
Лекар специјалист-трансфузиолог:

 6. 6. ОДДЕЛ ЗА КОНТРОЛА НА КРВ
Раководител на Оддел: Науч.сор Д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, специјалист-трансфузиолог
Дипл.биолог: Јасмина Николова

7. 7. ОДДЕЛ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КРВ
Раководител на Оддел: Д-р. спец. трансфузиолог Лаура Горчај
Лекар специјалист- трансфузиолог:/

8. 8. ОДДЕЛ ЗА КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
Раководител на Оддел: Д-р Јани Ангеловски, специјалист-трансфузиолог
Лекари на Одделот: Прим Д-р Иванка Николоска, специјалист-трансфузиолог

9. 9. ОДДЕЛ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ И ПРЕНАТАЛНИ ИСПИТУВАЊА
Раководител на Оддел: Доц.Д-р Емилија Велкова, специјалист-трансфузиолог
Лекар на Одделот:/

10. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ТРАНСПЛАНТАЦИОНА ИМУНОЛОГИЈА СО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА (ИЦТ)
Раководител на Оддел: Проф Д-р Кочо Димитровски, специјалист-трансфузиолог
Дипл.биолог спец. по медицинска генетика: Виолета Петковска
Дипл.биолог Персида Кадиева

11. ОДДЕЛ ЗА ХЕМОСТАЗА И ТРОМБОЗА
Раководител на Оддел: Прим Д-р Кирил Лазаровски, специјалист-трансфузиолог
Лекар на Оддел: Д-р сци мед Елизабета Тодоровска, специјалист-трансфузиолог
Д-р на биолошки науки: Виолета Нецева

11.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХЕМОДИНАМСКИ ИСЛЕДУВАЊА И АМБУЛАНТА
Раководител на Одделение: Прим Д-р Румјана Апостоловска, специјалист-                    трансфузиолог

11.2 ЦЕНТАР ЗА ХЕМОФИЛИЈА
Раководител на Центар: Асс Д-р Виолета Дејанова Илијевска, специјалист-                  трансфузиолог

 1. ОДДЕЛ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
  Раководител на Оддел: Дипл.ек Бојан Делчев
 2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ-ФИНАНСОВИ РАБОТИ
  Раководител на Одделение: Ниметула Сали
 3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
  Раководител на Одделение: Дипл.ек Боби Божиновски
 4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАДРОВСКИ И ПРАВНИ РАБОТИ
  Раководител на Одделение: Бурим Идризи
 5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ
  Раководител на Одделение: маш инг. Драги Мегленов
 6. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОЗЕН ПАРК
  Раководител на Одделение: Ѓорѓи Џигадуров