Оддели во ИТМ

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р. Македонија

Директор:
Супспецијалист Д-р Седула Усеини  /  M-r Avni Ismaili
Технички секретар на директорот: Џејлан Велија, Гордана Поповска
Главен техничар: Драгица Даскаловска

Раководител на ИТМ-Скопје :
Виш науч сор д-р Анита Христова Димчева
Главен техничар на ИТМ-Скопје: Драган Јанев

Координатор за планирање, организација и мотивација на крводарителство:
д-р мед сци Розмари Каламарас, специјалист-трансфузиолог

 1. 1 . ОДДЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ
  Раководител: Д-р. спец. трансфузиолог асс. Елена Петковиќ
  Менаџер за квалитет: Д-р сци Лолита Митевска
  Биолог-специјалист по микробиологија: Дејан Станковиќ
 2. 2.   ОДДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И МОТИВАЦИЈА НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО
  Раководител на Оддел: Прим. Д-р Горан Андонов, специјалист-трансфузиолог
  Лекар специјалист-трансфузиолог:/
 1. 3 .  ОДДЕЛ ЗА ДАРУВАЊЕ
  Раководител на Оддел: Проф Д-р Миленка Благоевска, специјалист-трансфузиолог
  Лекари на специјализација: Д-р Кирил Кацарски | Д-р Бојан Тодоровски | Марија Лохман |  Д-р Јасмина Трајковска | Д-р Ефтим Димитровски | Д-р Анита Божинова Петковска

3.1 СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ДАРИТЕЛИ НА КРВ
    Раководител на Оддел:
Мотиватор: Дипл.психолог   Кети Едровска Исајловска

 1. 4.   ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОСЕБНИ ВИДОВИ ДАРУВАЊА (АФЕРЕЗА)
  Раководител на Оддел: Супспецијалист Д-р Седула Усеини, специјалист-трансфузиолог
  Лекар специјалист-трансфузиолог :
 1. 5.   ЦЕНТАР ЗА АФЕРЕЗНО КОЛЕКЦИОНИРАЊЕ НА ХЕМАТОПОЕТСКИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ ОД ПЕРИФЕРНА КРВ
  Раководител на Центар: Асс м-р мед сци Д-р Рада М. Грубовиќ, специјалист-трансфузиолог
  Лекар специјалист-трансфузиолог:
 1.  6.  ОДДЕЛ ЗА КОНТРОЛА НА КРВ
  Раководител на Оддел: Науч.сор Д-р Татјана Макаровска Бојаџиева, специјалист-трансфузиолог
  Дипл.биолог: Јасмина Николова
 1. 7.   ОДДЕЛ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КРВ
  Раководител на Оддел: Д-р. спец. трансфузиолог Лаура Горчај
  Лекар специјалист- трансфузиолог:/
 1.  8.   ОДДЕЛ ЗА КЛИНИЧКА ТРАНСФУЗИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА
  Раководител на Оддел: Д-р Јани Ангеловски, специјалист-трансфузиолог
  Лекари на Одделот: Прим Д-р Иванка Николоска, специјалист-трансфузиолог
 1. 9.   ОДДЕЛ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗИ И ПРЕНАТАЛНИ ИСПИТУВАЊА
  Раководител на Оддел: Доц.Д-р Емилија Велкова, специјалист-трансфузиолог
  Лекар на Одделот:/
 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ТРАНСПЛАНТАЦИОНА ИМУНОЛОГИЈА СО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА (ИЦТ)
  Раководител на Оддел: Проф Д-р Кочо Димитровски, специјалист-трансфузиолог
  Дипл.биолог спец. по медицинска генетика: Виолета Петковска
  Дипл.биолог Персида Кадиева
 1. ОДДЕЛ ЗА ХЕМОСТАЗА И ТРОМБОЗА
  Раководител на Оддел: Прим Д-р Кирил Лазаровски, специјалист-трансфузиолог
  Лекар на Оддел: Д-р сци мед Елизабета Тодоровска, специјалист-трансфузиолог
  Д-р на биолошки науки: Виолета Нецева

11.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ХЕМОДИНАМСКИ ИСЛЕДУВАЊА И АМБУЛАНТА
    Раководител на Одделение: Прим Д-р Румјана Апостоловска, специјалист-                    трансфузиолог

11.2 ЦЕНТАР ЗА ХЕМОФИЛИЈА
   Раководител на Центар: Асс Д-р Виолета Дејанова Илијевска, специјалист-                   трансфузиолог

 1. ОДДЕЛ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
  Раководител на Оддел: Дипл.ек Бојан Делчев

1 .  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ-ФИНАНСОВИ РАБОТИ
    Раководител на Одделение: Ниметула Сали

 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
  Раководител на Одделение: Дипл.ек Боби Божиновски
 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАДРОВСКИ И ПРАВНИ РАБОТИ
  Раководител на Одделение: Бурим Идризи
 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ
  Раководител на Одделение: маш инг. Драги Мегленов
 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВОЗЕН ПАРК
  Раководител на Одделение: Ѓорѓи Џигадуров