Ве молиме на сите прашања да одговорите искрено (со избор на еден од понудените одговори), бидејќи истите се потребни за заштита на Вашето здравје, како и за максимална безбедност на лицето кое ја прима Вашата крв. Се надеваме дека овие прашања ќе Ви помогнат во донесување одлука за дарување или евентуално за самоисклучување. Службата за трансфузиона медицина гарантира за доверливоста на податоците!