Трансфузиолошки служби

При ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина функционираат повеќе служби, прикажани во следната табела:

Служба за трансфузиона медицина (СТМ) РАБОТНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Специјална болница за хируршки болести Св.Наум Охридски Лекар-специјалист трансфузиолог
Служба за трансфузиона медицина Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза – Чаир Лекар специјалист-трансфузиолог
Служба за трансфузиона медицина Куманово Раководител на Одделение
Одделенски техничар Њомза Исмаили
Служба за трансфузиона медицина Велес Раководител на Одделение Д-р Славе Јорданов
Одделенски техничар Мимоза Николова
Служба за трансфузиона медицина Неготино Раководител на Одделение Д-р Стојанка Трифунова
Одделенски техничар Ленче Стојчева
Служба за трансфузиона медицина Кавадарци Раководител на Одделение Д-р Татјана Неткова
Одделенски техничар Менча Кимова
Служба за трансфузиона медицина К.Паланка Раководител на Одделение Д-р Иванка Трајковска
Одделенски техничар Веселка Младеновска
Центар за трансфузиона медицина Битола Раководител на Регион Д-р Лидија Стојанова Вилос
Координатор за крводарителство Д-р Дианa Димитрова
Одделенски техничар Виолета Наумова
Служба за трансфузиона медицина Прилеп Раководител на Одделение Прим.Д-р Виолета Јованоска
Одделенски техничар Слободанка Илиоска
Служба за трансфузиона медицина Охрид Раководител на Одделение Д-р Соња Србакоска
Одделенски техничар Лидија Буџаковска
Служба за трансфузиона медицина Специјална болница за трауматологија и ортопедија “ Св Еразмо ” Раководител на Одделение
Одделенски техничар
Центар за трансфузиона медицина Штип Раководител на Регион Прим. д-р Јорданка Витларова
Координатор за крводарителство Д-р Тања Малинова
Одделенски техничар Виктор Вереса
Служба за трансфузиона медицина Кочани Раководител на Одделение Д-р Лилјана Арсовска
Одделенски техничар
Служба за трансфузиона медицина Делчево Раководител на Одделение Д-р Виолета Ѓорѓевска
Одделенски техничар Лимонка Стоименовска
Служба за трансфузиона медицина Струмица Раководител на Одделение Д-р Дениза Стамболиева
Одделенски техничар
Лиле Стоилкова
Служба за трансфузиона медицина Гевгелија Раководител на Одделение Д-р Славица Ортаковска
Одделенски техничар Виолета Јанчева
Центар за трансфузиона медицина Тетово Раководител на Регион Д-р Екрем Исмани
Координатор за крводарителство Самет Адеми
Одделенски техничар Дончо Неделкоски
Служба за трансфузиона медицина Гостивар Раководител на Одделение Д-р Ќани Јонузи
Одделенски техничар Рахиле Муча
Служба за трансфузиона медицина Кичево Раководител на Одделение Д-р Братица Ѓурчиновска
Одделенски техничар Душко Ѓорѓијоски
Служба за трансфузиона медицина Општа болница Струга Раководител на Одделение Д-р Неџат Исмајлоски
Одделенски техничар Марјан Шурдовски
Служба за трансфузиона медицина во Завод за нефрологија Струга Раководител на Одделение
Одделенски техничар Ристе Далчески