Здравствени услуги

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина ги обезбедува следните здравствени услуги:

– прибирање на крв
– чување и издавање на крв и крвни компоненти
– рационална употреба на крв и крвни компоненти
– обезбедување на следливост и хемовигилност
– документирање и архивирање на податоците
– имунохематолошки иследувања на пациенти, бремени и новородени
– дијагностика и лекување на пациенти со тромботични и хеморагични заболувања.

Видовите услуги се следните:

Р.бр Шифра Назив на услугата/пакетот Ед. мерка
1 ТР1 Обработена крв мл
2 ТР3 Концетрирани тромбоцити доза
3 ТР4 Концетрирани тромбоцити со цел сепарат доза
4 ТР5 Плазма богата со тромбоцити мл
5 ТР6 Деплазмирани еритроцити мл
6 ТР7 Миени еритроцити мл
7 ТР8 Филтрирани еритроцити мл
8 ТР9 Криопреципитат доза
9 ТР10 Крвна група, Рх фактор усл
10 ТР11 Крвна подгрупа усл
11 ТР12 Ду усл
12 ТР13 Рх-Фенотип (Е, е, С, с, Келл) усл
13 ТР14 Интерреакција усл
14 ТР15 Директен Coombs усл
15 ТР16 Индиректен Coombs усл
16 ТР17 Директен Coombs кај новородени усл
17 ТР18 Индиректен Coombs во бременост усл
18 ТР19 Ензимски тест (папаин, бромелин) усл
19 ТР20 Идентиген (панел А) усл
20 ТР21 Идентиген (панел Б) усл
21 ТР22 Титар на антиери.антитела (солени) усл
22 ТР23 Титар на антиери.антитела (Coombs) усл
23 ТР24 Титар на антиери.антитела (папаинизиран) усл
24 ТР25 Титар на Директен Coombs усл
25 ТР26 Фенотипизација на eритроц.антигени усл
26 ТР27 Елуција на антитела усл
27 ТР28 Апсорпција на антитела и антигени усл
28 ТР29 Природни анти-А антитела усл
29 ТР30 Природни анти-Б антитела усл
30 ТР31 Имуни анти-А антитела усл
31 ТР32 Имуни анти-Б антитела усл
32 ХЕ1 Основни тестови на хемостаза усл
33 ХЕ2 Крвна слика усл
34 ХЕ3 Фибриноген усл
45 ХЕ14 Д-Димер усл
55 ХЕ24 Агрегација со ADP усл
56 ХЕ25 Агрегација со Colagen усл
57 ХЕ26 Агрегација со Ristocetin усл
62 ХЕ31 ИНР усл
86 АСК1 Основен специјалистички пакет усл
87 АСК2 Основен специјалистички пакет со контрола усл
88 АСК4 Контролен пакет усл
89 АСК5 Контролен пакет со дијагностичка процед. усл
90 АДМ3 Ангиолошки пакет за една дијагностичка услуга -ДОПЛЕР усл
91 БА1 Вадење крв усл
92 100 Крвна група, Рх фактор-за возач усл
93 101 Крвна група, Рх фактор-за абортус усл
94 1 Картон за шема ком
95 1000 Мислење за инвалидска комисија усл
96 3908 Тотални протеини усл
97 39655 Број на тромбоцити усл
98 10А Конзилиарен прегледна хоспитализиран болен-дење усл
99 10Б Конзилиарен преглед на хоспитализиран болен-ноќе усл
100 124* Луес (Васерман) усл
101 4392 Селектоген 1 на 37Ц усл
102 4392# Селектоген 1 на 4Ц усл
103 131* Индиректен Цоомбс ауто 37Ц усл
104 132/2 Индиректен Цоомбс ауто 4Ц усл
105 131/1 Индиректен Цоомбс изо 37Ц усл
106 131/3 Индиректен Цоомбс изо 4Ц усл
107 131 Комплетни ладни ауто аглутини усл
108 131# Комплетни ладни изо аглутини усл
109 4428 Некомплетни ауто аглутинини+Coombs усл
110 4428# Некомплетни изо аглутенини+Coombs усл
111 108 Дестилирана вода литри
112 6004 Венепункција хемодилуција усл
113 6009 Кеса за земање крв од дарители ком
116 6014 АЦД раствор 750мл ком
117 6015 Физиолошки раствор ком
118 6008 Тромбоцитен концетрат процед
120 6014 АЦД раствор 750мл ком
121 6015 Физиолошки раствор ком
122 6010 Филтер за филтрација ком
123 Крв тестирана на HBV усл
124 Крв тестирана на HCV усл
125 Крв тестирана на HIV усл
126 Крв тестирана на TREPONEMA PAL. усл