Информации од јавен карактер

ЈЗУ Институт за транфузиона медицина ги поседува следните информации од јавен карактер:

  1. Законски прописи поврзани со безбедно дарување крв
  2. Видови здравствени услуги кои се пружаат во трансфузиолошките служби
  3. Права на дарител ите на крв после 10 дарувања
  4. Совети за дарителите пред и после дарување крв
  5. План за акции за дарување крв во Скопје и во останатите градови во Р. Македонија

Дирекција за слободен пристап до информации од јавен карактер: www.komspi.mk

Лица за пристап до информации од јавен карактер:

Дипл прав. Бурим Идризи
Дипл ек. Горан Јовановски
Тел (0) 2 3 147 410
e-mail: idrizi_burim@hotmail.com, g.jovanovski86@yahoo.com