ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р. Македонија
Ул. Мајка Тереза бр.17 Скопје
e-mail: rztskopje@gmail.com
web-site: http://itm.org.mk

Тел: 00389 (0) 2 32 26 923
лок. 101 Технички секретар на Директор
лок. 125 Оддел за дарување крв
лок. 135 Оддел за јавни набавки

За вработените кои имаат службени e-mail адреси, пристапот до нив е на следниот линк

Адресите на останатите Служби за трансфузиона медицина се дадени во следната табела:

ОДДЕЛ РАБОТНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Е- MAIL
Управа Директор Супспецијалист
Д-р Садула Усеини
sadullauseini@gmail.com
Директор М-р Венко Стомнароски
Раководител на ИТМ – Скопје Д-р мед сци супспец Рада М. Грубовиќ a.hristova-dimceva @itm.org.mk
Технички секретар Џејлан Велија,

Гордана Поповска

rztskopje @gmail.com
Главен техничар на ИТМ Драгица Даскаловска d.daskalovska@itm.org.mk
Главен техничар на ИТМ-Скопје Драган Јанев d.janev  d.janev @itm.org.mk
Оддел за заеднички работи Раководител на Оддел за заеднички работи Дипл.ек Бојан Делчев b.delcev @itm.org.mk
Оддел за јавни набавки Раководител на Оддел за јавни набавки Боби Божиновски b.bozinovski@itm.org.mk
Оддел за кадровски и правни работи Раководител на Оддел за кадровски и правни работи Бурим Идризи idrizi_burim
@
hotmail.com
Оддел за тех. одржување, сервисирање и транспорт Раководител на Одделза тех. одржување, сервисирање и транспорт Драги Мегленов d.meglenov@itm.org.mk
Оддел за планирање, организација и мотивација на крводарителството Раководител на Оддел за планирање, организација и мотивација на крводарителствотo Прим. Д-р Горан Андонов g.andonov@itm.org.mk
Координатор за планирање, организација и мотивација на крводарителствотo Мед сци Д-р Розмари Каламарас r.kalamaras@itm.org.mk
Мотиватор Дипл. псих. Кети Едровска Исајловска k.edrovska-isajlovska @itm.org.mk
Оддел за дарување Раководител на Оддел за дарување Проф. Д-р Миленка Благоевска m.blagoevska@itm.org.mk
Доктор на специјализација Д-р Марија Лохман
Доктор на специјализација Д-р Ефтим Димитровски
Д-р Бојан Тодоровски
Д-р Анита Божинова Бојаџиева
Лекар на специјализација Д-р Кирил Кацарски k.kacarski @itm.org.mk
Лекар на специјализација Д-р Јасмина Трајкова e.ristovska@itm.org.mk
Одделски техничар Љумније Дардишта l.dardista @itm.org.mk
Оддел за посебни видови дарувања Раководител на Оддел за посебни видови дарувања Д-р Супспецијалист Седула Усеини s.useini @itm.org.mk
Центар за аферезно колекционирање на хематопоетски матични клетки од периферна крв Раководител на Центар за аферезно колекционирање на хематопоетски матични клетки од периферна крв Асс.м-р мед.сци
Д-р Рада Грубовиќ
r.grubovic@itm.org.mk
Советувалиште за дарители на крв Специјалист трансфузиолог
Оддел контрола на крв Раководител на Оддел за контрола на крв Науч сор Д-р сци мед Татјана Макаровска Бојаџиева t.makarovska-bojadzieva@itm.org.mk
Биолог Дипл.биол.Јасмина Пејчева j.pejceva @itm.org.mk
Одделски техничар Весна Николова v.nikolova@itm.org.mk
Оддел преработка на крв Раководител на Оддел за преработка на крв
Д-р. спец. трансфузиолог Лаура Горчај
Одделски техничар Мики Бојаџиев m.bojadziev@itm.org.mk
Менаџер за квалитет Д-р сци Лолита Митевска l.mitevska@itm.org.mk
Микробиолог Дејан Станковиќ d.stankovic@itm.org.mk
Оддел клиничка трансфузија и дистрибуција Раководител на Оддел клиничка трансфузија и дистрибуција Д-р Јани Ангеловски j.angelovski@itm.org.mk
Специјалист трансфузиолог
Специјалист трансфузиолог Прим Д-р Иванка Николоска i.nikoloska@itm.org.mk
Одделски техничар Верче Методиева v.metodieva@itm.org.mk
Одделенски техничар Славица Ѓуровска s.gjurovska@itm.org.mk
Оддел за имунолошки анализи и пренатални испитувања Раководител на Оддел за имунолошки анализи и пренатални испитувања Доц Д-р Емилија Велкова, специјалист-трансфузиолог e.velkova @itm.org.mk
Оддел хемостаза Раководител на Оддел хемостаза Прим.Д-р Кирил Лазаровски k.lazarovski@itm.org.mk
Специјалист трансфузиолог Мед.сци Д-р Елизабета Тодоровска e.todorovska@itm.org.mk
Биолог/Биохемичар специјалист Д-р биох.наук. Виолета Нецева v.neceva @itm.org.mk
Одделски техничар
Оддел амбуланта со хемодинамски иследувања Раководител на Оддел амбуланта со хемодинамски иследувања Прим Д-р Румјана Апостоловска r.apostolovska@itm.org.mk
Одделенски техничар Мејрем Алили
Оддел Центар за хемофилија Раководител на Оддел Центар за хемофилија Асс.Д-р Виолета Дејанова Илијевска v.dejanova-ilijevska @itm.org.mk
Специјалист трансфузиолог Д-р спец. трансфузиолог Асс. Д-р Елена Петковиќ e.petkovik@itm.org.mk
Одделенски техничар Розана Конеска r.koneska @itm.org.mk
Оддел за молекуларна биологија и трансплантациона имунологија со ИЦТ Раководител на Оддел за молекуларна биологија и трансплантациона имунологија со ИЦТ Проф. Д-р Кочо Димитровски k.dimitrovski@itm.org.mk
Биолог-спец. по медицинска генетика Виолета Петковска v.petkovska@itm.org.mk
Специјална болница за хируршки болести Св.Наум Охридски Раководител на Оддел Д-р Татјана Узуновска t.uzunovska@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза Чаир
Раководител на Оддел
Служба за трансфузиона медицина
Куманово
Раководител на Оддел
Одделенски техничар Њомза Исмаили n.ismaili @itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Велес
Раководител на Оддел Д-р Славе Јорданов s.jordanov                  @itm.org.mk
Одделенски техничар Мимоза Николова m.nikolova@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Неготино
Раководител на Оддел Д-р Стојанка Трифунова s.trifunova@itm.org.mk
Одделенски техничар Ленче Стојчева l.stojcheva@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Кавадарци
Раководител на Оддел Д-р Татјана Неткова t.netkova @itm.org.mk
Одделенски техничар Менча Кимова m.kimova @itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
К.Паланка
Раководител на Оддел Д-р Иванка Трајковска i.trajkovska@itm.org.mk
Одделенски техничар Веселка Младеновска v.mladenovska@itm.org.mk
Одделенски техничар
Центар за трансфузиона медицина
Битола
Раководител на Оддел Д-р Лидија Стојанова Вилос gj.gjorgjievski@itm.org.mk
Координатор Д-р Дианa Димитрова d.dimitrova@itm.org.mk
Одделенски техничар Виолета Наумова v.naumova@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Прилеп
Раководител на Оддел Прим.Д-р Виолета Јованоска
Одделенски техничар Слободанка Илиоска s.ilioska @itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Охрид
Раководител на Оддел Д-р спец. трансфузиолог Соња Србакоска
Одделенски техничар Лидија Буџаковска l.budzakovska@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Специјална болница за трауматологија и ортопедија Св Еразмо
Раководител на Оддел
Одделенски техничар
Центар за трансфузиона медицина
Штип
Раководител на Оддел Прим Д-р Јорданка Витларова j.vitlarova@itm.org.mk
Координатор Д-р Тања Малинова
Одделенски техничар Виктор Вереса v.veresa @itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Кочани
Раководител на Оддел Д-р Лилјана Арсовска l.arsovska @itm.org.mk
Одделенски техничар
Служба за трансфузиона медицина
Делчево
Раководител на Оддел Д-р Виолета Ѓорѓевска v.gjorgjevska@itm.org.mk
Одделенски техничар Лимонка Стоименовска l.stoimenovska@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Струмица
Раководител на Оддел Д-р спец. трансфузиолог Дениза Стамболиева
Одделенски техничар
Служба за трансфузиона медицина
Гевгелија
Раководител на Оддел  Д-р спец. трансфузиолог Славица Ортаковска
Одделенски техничар Виолета Јанчева v.jancheva@itm.org.mk
Центар за трансфузиона медицина
Тетово
Раководител на Оддел Д-р Екрем Исмани e.ismani @itm.org.mk
Координатор Самет Адеми
Одделенски техничар Дончо Неделкоски d.nedelkoski@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Гостивар
Раководител на Оддел Д-р спец. трансфузиолог Ќани Јонузи
Одделенски техничар Рахиле Муча r.mucha @itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Кичево
Раководител на Оддел Д-р Братица Ѓурчиновска b.gjurcinoska@itm.org.mk
Одделенски техничар Душко Ѓорѓијоски d.gjorgjijoski@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина
Општа болница Струга
Раководител на Оддел
Одделенски техничар Марјан Шурдовски m.shurdovski@itm.org.mk
Служба за трансфузиона медицина во
Завод за нефрологија Струга
Раководител на Оддел Д-р Гоце Попоски g.poposki @itm.org.mk
Одделенски техничар Ристе Далчески r.dalcheski@itm.org.mk