Крвни групи и Rh фактори

На црвените крвни клетки (но и на другите клетки) се наоѓаат многу молекули, наречени крвногрупни антигени, кои определуваат одредени својства на овие клетки. Постојат голем број на крвни групи, а од нив најважни се АБО и Рх крвните групи.

Во АБО крвногрупниот систем се А, Б, АБ и О, а тоа се четирите главни крвни групи кои се наоѓаат на еритроцитите на човекот.

Дистрибуцијата на крвните групи меѓу нашето население е следната:

А О Б АБ
40% 35% 18% 7%

По АБО, најважен крвногрупен систем е Рх системот.

Сите кои на еритроцитите имаат Рх фактор се Рх позитивни (85% од населението), оние кои немаат Рх фактор на еритроцитите се Рх негативни (15% од населението).