Медицинска дејност

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина обезбедува медицинска дејност согласно Законот за безбедност во снабдување со крв, преку следните здравствени услуги:

– прибирање на крв
– чување и издавање на крв и крвни компоненти
– рационална употреба на крв и крвни компоненти
– обезбедување на следливост и хемовигилност
– документирање и архивирање на податоците
– имунохематолошки иследувања на пациенти, бремени и новородени
– дијагностика и лекување на пациенти со тромботични и хеморагични заболувања
-колекционирање на хематопоетски матични клетки од периферна крв