МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР

Др супспец Седула Усеини

ОРГАНИЗАЦИСКИ ДИРЕКТОР

Мр Венко Стомнароски

 

ОдговорнолицевоУстановазатрансфузионамедицина

Др Специјалист примариус  Румјана Апостоловска

Главен медицински техничар на ниво цела Установа

Драгица Даскаловска

Раководител на Институт за трансфузиона медицина ( ИТМ –Скопје )

Др на науки од областа на медицинските науки Рада Грубовиќ

Главен медицински техничар наИнститут за трансфузиона медицина ( ИТМ-Скопје )

Драган Јанев

1.1 ОДДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА КРВОДАРИТЕЛСТВО ВО ИНСТИТУТ ЗA ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел Др Прим. Горан Андонов
Кординатор за контрола на квалитет Др на науки Розмари Каламарас
1.2  ОДДЕЛ ЗА ПОСЕБНИ ВИДОВИ ДАРУВАЊА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел В.Д Др супспец Седулла Усеини
Кординатор за контрола на квалитет  
1.3 ОДДЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРВНИ ПРОДУКТИ ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел  Др Спец трансф. Лаура Горчај 
Кординатор за контрола на квалитет Др Спец транс. Татјана Узуновска
1.4ОДДЕЛ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА КРВ ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел  Др на мед.науки- вонреден професор Татјана Макаровска  
Кординатор за контрола на квалитет  Др Спец. транс. Елена Ристовска
1.5ОДДЕЛ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел Др супспец Иванка Николовска
Кординатор за контрола на квалитет  
1.6 ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел   В.Д Др прим. Румјана Апостоловска
Кординатор за контрола на квалитет   Др Спец. транс. Јани Ангеловски
1.7 ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ТРОМБОТИЧНИ И ХЕМОРАГИЧНИ НАРУШУВАЊА ВО ИТМ
Раководител на оддел   Др на науки Елизабета Тодоровска  
Кординатор за контрола на квалитет   Др спец тран. Кирил Лазаревски
1.8 ОДДЕЛ ЗА ХЕМОФИЛИЈА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел   Др на науки Виолета Дејанова Илијевска  
Кординатор за контрола на квалитет   Др спец тран. Флорије Рака
1.9 ОДДЕЛ ЗА ИМУНОГЕНЕТИКА, ТРАНСПЛАНТАЦИОНА  ИМУНОЛОГИЈА  И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
Раководител на оддел  Проф др Кочо Димитровски  
Кординатор за контрола на квалитет Др научен советник Анита Христова Димчева
1.10 ОДДЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНA
Раководител на оддел   Др суп спец Елена Петковиќ
Кординатор за контрола на квалитет   Др спец тран. Сузана Стојковска
1.11 Болничка Аптека
Раководител на одделДипл.Фармацист Весна Спировска

2.1 ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА СО СЕДИШТЕ ВО ОБЈЕКТОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

Рак. на рег.центар  Др  Дениза Стамболиева
Координатор за контрола на квалитет  Др Мери Шорова
Главен медицински техничар  на Центар Виктор Вереса
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Клиничка Болница Штип

Рак.на одделение Др Јорданка Витларова
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Општа Болница

Струмица

Рак.на одделение Др Тања Малинова
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Општа Болница

Гевгелија

  Др Ортаковска Славица
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Општа Болница

 Кочани со ЈЗУ

Здравствен дом

Делчево

Рак.на одделение Др Лилјана Арсовска

 

 

2.2 ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА СО СЕДИШТЕ ВО ОБЈЕКТОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ТЕТОВО

 

Рак. на рег.центар  Др  Екрем Исмани
Координатор за контрола на квалитет Др Самет Адеми
Главен медицински техничар  на Центар Јагода Цветковска
  Одделение за трансфузиона медицина  во

 ЈЗУ Клиничка Болница Тетово

Рак.на одделение Др Ирфан Бафтијари
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Општа Болница

Гостивар

Рак.на одделение Др Ќани Јонузи
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Општа Болница Струга и Кичево

  Др Кадри Елези

 

 

 

 

2.3 ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА СО СЕДИШТЕ ВО ОБЈЕКТОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-БИТОЛА

 

Рак. на рег.центар Лидија Стојановска Вилос
Координатор за контрола на квалитет Лидија Трајковска Стојановска

 

Главен медицински техничар  на Центар Виолета Наумова
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Клиничка Болница Битола 

Рак.на одделение Др Стојановска Златка
  Одделение за трансфузиона медицина  во

ЈЗУ Општа Болница

Прилеп

Рак.на одделение Др Виолета Јовановска
  Оддление за трансфузиона медицина  во ЈЗУ Општа Болница

Охрид

 

  Др Марија Алексиоска
  Одделение за трансфузиона медицина Свети Еразмо-Охрид и Нефрологија Струга
Рак.на одделение Др Гоце Поповски

 

 

2.4 Служби за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија

 

Служба за трансфузиона медицина  Раководител

 

Служба / отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ ОБ Куманово Др Дритон Билали
Служба /отсек за трансфузиона медицина лоцирана во Здравствен дом Крива Паланка Др Иванка Трајковска
Служба / отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ ОБ Велес Др Славе Јорданов
Служба / отсек за трансфузиона медицина лоцирана во  ОБ Кавадарци Татјана Нетково
Служба/отсек  за трансфузиона медицина лоцирана во Здравствен Дом  Неготино Стојанка Трифуновска
Служба /отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ Универзитетска Клиника за Хирушки Болести СВ Наум Охридси  

Кирил Кацарски

Служба /отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ Специјална болница по Гинекологија и Акушерство ,, Мајка Тереза ” -Чаир  

Јасмина Трајкова

 

3.0 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

3.1 СЕКТОРОТ ЗА ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕХНИЧКИ, ОПШТИ РАБОТИ И ИТ СИСТЕМИ И ПОДРШКА

Раководител на сектор за правни, административно технички , општи работи и ИТ Системи подршка  

Бурим Идризи

  Одделение

за правни, нормативни работи и човечки ресурси

Рак.на одделение Лулјета Емини
  Одделение

за ИТ систем и подршка

Рак.на одделение Костадин Шалев
  Одделение

за административни  технички работи

  Дениса Алими
  Одделение

за општи работи

Рак.на одделение Џорѓи Џигадуров

 

3.2 Сектор за материјално финансиско работење, сметководство и јавни набавки

 

Раководител на Сектор за материјално финансиско работење, сметководство и јавни набавки  

Боби Божиновски

  Одделение

за материјално – финансиско работење

Рак.на одделение Лавдриме Муртези
  Одделение

за Сметководство

Рак.на одделение Ниметула Сали
  Одделение

за јавни набавки

  Благица Крстевска