Политика на квалитет

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина е во постапка на имплементација на ISO 9001:2008. Со тоа се потврдува приоритетот на Установата да ги исполни сите барања за достигнување највисоко можно ниво на квалитет вo работењето и негово понатамошно следење и унапредување.

politika-za-kvalitet-itm