Според  Правилникот за поблиските критериуми, како и постапката за процена и тестирање на дарителот на крв или крвни компоненти во согласност со начелата на добрата трансфузиска практика, Сл. весник бр.128 од 2009 година, член 2 стои: Крв може да дарува и лице под 18 години само со дозвола од родителите или законскиот застапник односно стрателот, …