Трансфузиолошки служби

При ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина функционираат повеќе служби, прикажани во следната табела:

Служба за трансфузиона медицина (СТМ) РАБОТНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Специјална болница за хируршки болести Св.Наум Охридски Лекар-специјалист трансфузиолог
Служба за трансфузиона медицина Специјална болница по гинекологија и акушерство Мајка Тереза – Чаир Лекар специјалист-трансфузиолог
Служба за трансфузиона медицина Куманово Раководител на Оддел
Техничар на Оддел Њомза Исмаили
Служба за трансфузиона медицина Велес Раководител на Оддел Д-р Славе Јорданов
Техничар на Оддел Мимоза Николова
Служба за трансфузиона медицина Неготино Раководител на Оддел Д-р Стојанка Трифунова
Техничар на Оддел Ленче Стојчева
Служба за трансфузиона медицина Кавадарци Раководител на Оддел Д-р Татјана Неткова
Техничар на Оддел Менча Кимова
Служба за трансфузиона медицина К.Паланка Раководител на Оддел Д-р Иванка Трајковска
Техничар на Оддел Веселка Младеновска
Центар за трансфузиона медицина Битола Раководител на Регион Д-р Лидија Стојанова Вилос
Координатор за крводарителство Д-р Дианa Димитрова
Техничар на Оддел Виолета Наумова
Служба за трансфузиона медицина Прилеп Раководител на Оддел Прим.Д-р Виолета Јованоска
Техничар на Оддел Слободанка Илиоска
Служба за трансфузиона медицина Охрид Раководител на Оддел Д-р Соња Србакоска
Техничар на Оддел Лидија Буџаковска
Служба за трансфузиона медицина Специјална болница за трауматологија и ортопедија “ Св Еразмо ” Раководител на Оддел
Техничар на Оддел
Центар за трансфузиона медицина Штип Раководител на Регион Прим. д-р Јорданка Витларова
Координатор за крводарителство Д-р Тања Малинова
Техничар на Оддел Виктор Вереса
Служба за трансфузиона медицина Кочани Раководител на Оддел Д-р Лилјана Арсовска
Техничар на Оддел
Служба за трансфузиона медицина Делчево Раководител на Оддел Д-р Виолета Ѓорѓевска
Техничар на Оддел Лимонка Стоименовска
Служба за трансфузиона медицина Струмица Раководител на Оддел Д-р Дениза Стамболиева
Техничар на Оддел
Лиле Стоилкова
Служба за трансфузиона медицина Гевгелија Раководител на Оддел Д-р Славица Ортаковска
Техничар на Оддел Виолета Јанчева
Центар за трансфузиона медицина Тетово Раководител на Регион Д-р Екрем Исмани
Координатор за крводарителство Самет Адеми
Техничар на Оддел Дончо Неделкоски
Служба за трансфузиона медицина Гостивар Раководител на Оддел Д-р Ќани Јонузи
Техничар на Оддел Рахиле Муча
Служба за трансфузиона медицина Кичево Раководител на Оддел Д-р Братица Ѓурчиновска
Техничар на Оддел Душко Ѓорѓијоски
Служба за трансфузиона медицина Општа болница Струга Раководител на Оддел Д-р Неџат Исмајлоски
Техничар на Оддел Марјан Шурдовски
Служба за трансфузиона медицина во Завод за нефрологија Струга Раководител на Оддел
Техничар на Оддел Ристе Далчески