Органограм на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина

Институтот за Трансфузиона Медицина од јануари 2011 година е интегрирана установа во која се вклучени трансфузиолошките служби од општите и клиничките болници во Р. Македонија. Истото е претставено во органограмот.

screenshot_5