Органограм на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина

Институтот за Трансфузиона Медицина од јануари 2011 година е интегрирана установа во која се вклучени трансфузиолошките служби од општите и клиничките болници во Р. Македонија. Истото е претставено во органограмот.

 

 

МЕДИЦИНСКИ ДИРЕКТОР                                            ОРГАНИЗАЦИСКИ ДИРЕКТОР

 Др Суп спец Седула Усеини                                           Mр Венко Стомнароски

 

1.0 АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

 

Сектор за правни, административно технички , општи работи и ИТ Системи подршка  

БУРИМ ИДРИЗИ

Оддение за за правни, нормативни работи и човечки ресурси ЛУЛЈЕТА ЕМИНИ
Одделение за ИТ систем и подршка КОСТАДИН ШАЛЕВ
Одделение за општи работи  
Одделение за административно технички работи ДЕНИСА АЛИМИ

 

Сектор за Сектор за материјално финансиско работење, сметководство и јавни набавки  

БОБИ БОЖИНОВСКИ

Одделение за материјално – финансиско работење ЛАВДРИМЕ МУРТЕЗИ
Одделение за Сметководство Ниметула Сали
Одделение за јавни набавки Благица Крстевска

 

Раководител на одделение за внатрешна ревизија-главен ватрешен ревизор
 

 

 

 

2.0 ДАВАТЕЛИ НА АЈВНИ УСЛУГИ

 

Одговорно лице во Установата за трансфузиона медицина  

Горан Андонов 

Главен медицински лаборант/сестра на ниво на Установата за трансфузиона медицина  

Јасмина Милевска

Раководител на ИТМ Елена Петковиќ
Главен медицински лаборант/сестра на ниво на ИТМ Драган Јанев

 

2.1 ОДДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА КРВОДАРИТЕЛСТВО ВО ИНСТИТУТ ЗA ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел В.д Горан Андонов
Кординатор за контрола на квалитет                         Ефтим Димитровски
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Лумније Дардишта

 

2.2 ОДДЕЛ ЗА ПОСЕБНИ ВИДОВИ ДАРУВАЊА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел  
Кординатор за контрола на квалитет  
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Елена Динев

 

 

2.3 ОДДЕЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КРВНИ ПРОДУКТИ ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел Лаура Горчај
Кординатор за контрола на квалитет Татјана Узуновска
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Елица Јовановска

 

2.4 ОДДЕЛ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА КРВ ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел Татјана Макаровска
Кординатор за контрола на квалитет Елена Ристовска
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Дара Бриндевска 

 

2.5 ОДДЕЛ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел Иванка Николоска
Кординатор за контрола на квалитет Анита Пектовска Божинова
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Нада Митревска

 

2.6 ОДДЕЛ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел Румјана Апостолова 
Кординатор за контрола на квалитет Јани Ангеловски
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Мејрем Алили 

 

 

2.7 ОДДЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ НА ТРОМБОТИЧНИ И ХЕМОРАГИЧНИ НАРУШУВАЊА ВО ИТМ

Раководител на оддел В.Д Виолета Нецева
Кординатор за контрола на квалитет Бојан Тодоровски
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Анита Зогравска

 

2.8 ОДДЕЛ ЗА ХЕМОФИЛИЈА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел Виолета Дејанова 
Кординатор за контрола на квалитет Флорије Рака 
Одговорен медицински лаборант/сестра на оддел Розана Конеска

 

2.9 ОДДЕЛ ЗА ИМУНОГЕНЕТИКА, ТРАНСПЛАНТАЦИОНА  ИМУНОЛОГИЈА  И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА

Раководител на оддел Кочо Димитровски  
Кординатор за контрола на квалитет Антиха христова Димчева  

 

2.10 ОДДЕЛ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ ВО ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНA

Раководител на оддел  
Кординатор за контрола на квалитет Сузан Стојаковска

 

 

 

 

 

3.0 ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА СО СЕДИШТЕ ВО ОБЈЕКТОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-ШТИП

Рак. на рег.центар Др спец тран. Мери Шорова
Кординатор за контрола на квалитет Тања Малинова
Главен медицински техн. на центар Јовче Јакимов
Раководител на одделение Штип  
Главен медицински техн. на одделение Штип Силвана Јовева

 

Раководител на одделение Струмица Дениза Стамболиева
Главен медицински техн. на одделение Струмица Антонио Арапов
Раководител на одделение Гевгелија Славица  Ортаковска
Главен медицински техн. на одделение Гевгелија  Лидија Јанчева
Раководител на одделение Кочани со Здравствен дом Делчево Виолета Ѓорѓевска

 

Главен медицински техн. на одделение Кочани со Здравствен дом Делчево Лимонка Стојменовска

 

3.1 ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА СО СЕДИШТЕ ВО ОБЈЕКТОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-Битола

 

 

Рак. на рег.центар Стојановска Златка
Кординатор за контрола на квалитет Јолевска  Маргарета
Главен медицински техн. на центар Бети Мојсовска
Раководител на одделение Битола    
Главен медицински техн. на одделение Битола Диана Мале  
Раководител на одделение Прилеп Башевска Емилија

 

Главен медицински техн. на одделение Прилеп Стефанче Петрески
Раководител на одделение Охрид   Србаковска Соња
Главен медицински техн. на одделение Охрид Велјановска Лилјана
Раководител на одделение Свети Еразмо-Охрид и Нефрологија Струга Гоце Поповски
Главен медицински техн. на одделение Свети Еразмо-Охрид и Нефрологија Струга  

Исмет Авмедовски

 

3.2 ЦЕНТАР ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА СО СЕДИШТЕ ВО ОБЈЕКТОТ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА-Тетово

Рак. на рег.центар Екрем Исмани
Кординатор за контрола на квалитет Муамед Ибараими
Главен медицински техн. на центар Јагода Цветковска
Раководител на одделение Тетово    Самет Адеми
Главен медицински техн. на одделение Штип  

Нермин Зенки

Раководител на одделение Гостивар Викторија Јовчевска
Главен медицински техн. на одделение Гостивар Матевска Снежана
Раководител на одделение Кичево -Струга  
Главен медицински техн. на одделение Кичево -Струга Ѓорѓијевски Гоце

 

 

4.0 Служба за трансфузиона медицина

Служба за трансфузиона медицина Раководител Главен медицински техн.на служба

 

Служба / отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ ОБ Куманово Др спец тран.  Дритон Билали Њомза Адили
Служба /отсек за трансфузиона медицина лоцирана во Здравствен дом Крива Паланка Др спец тран.  Иванка Трајковска Весела Младеновска
Служба / отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ ОБ Велес Џевдет Садику
Служба / отсек за трансфузиона медицина лоцирана во  ОБ Кавадарци Др спец тран. Татјана Неткова Кимова Менче
Служба/отсек  за трансфузиона медицина лоцирана во Здравствен Дом  Неготино Ленче Стојчева
Служба /отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ Универзитетска Клиника за Хирушки Болести СВ Наум Охридси  

Кирил Кацарски

Арифе Садики

замена Весна Станковиќ

Служба /отсек за трансфузиона медицина лоцирана во ЈЗУ Специјална болница по Гинекологија и Акушерство ,, Мајка Тереза ” -Чаир  

Јасмина Трајкова

Маре Атанасова