Јавни набавки

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина врши јавни набавки (ЈН) согласно планот за јавни набавки.
Деталните информации ќе ги најдете на веб-страната на Бирото за јавни набавки.

РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ:  Дипл . ек . Боби Божиновски