Shërbimet shëndetësore

ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit i ofron shërbimet shëndetësore në vijim:

– grumbullim të gjakut
– ruajtje dhe dhënie të gjakut dhe komponenteve të gjakut
– përdorim racional të gjakut dhe komponenteve të gjakut
– sigurim të përcjelljes dhe hemovigjilencës
– dokumentim dhe arkivim të të dhënave
– përcjellje imunohematologjike të pacientëve, shtatzënave dhe të sapolindurve
– diagnostikim dhe mjekim të pacientëve me sëmundje trombotike dhe hemoragjike

Llojet e shërbimeve janë si në vijim:

Nr.ren. Shifra Emri i shërbimit/pakos Nj. matëse
1 ТР1 Gjak i përpunuar ml.
2 ТР3 Trombocite të koncentruara dozë
3 ТР4 Trombocite të koncentruara me ndarje qelizore dozë
4 ТР5 Plazmë e pasur me trombocite ml.
5 ТР6 Eritrocite të deplazmuara ml.
6 ТР7 Eritrocite të lara ml.
7 ТР8 Eritrocite të filtruara ml.
8 ТР9 Krioprecipitat dozë
9 ТР10 Grupi i gjakut, faktori Rh shërbim
10 ТР11 Nëngrupi i gjakut shërbim
11 ТР12 Du shërbim
12 ТР13 Fenotipi – Rh (E,e,C,c, Kell) shërbim
13 ТР14 Inter – reaksion shërbim
14 ТР15 Coombs i drejtpërdrejtë shërbim
15 ТР16 Coombs i tërthortë shërbim
16 ТР17 Coombs i drejtpërdrejtë te të sapolindurit shërbim
17 ТР18 Coombs i tërthortë në shtatzëni shërbim
18 ТР19 Testi i enzimëve (papain, bromelain) shërbim
19 ТР20 Identigjen (panel A) shërbim
20 ТР21 Identigjen (panel B) shërbim
21 ТР22 Titer të antitrupthave anti – eritrocite (të kripura) shërbim
22 ТР23 Titer të antitrupthave anti – eritrocite (Coombs) shërbim
23 ТР24 Titer të antitrupthave anti – eritrocite (i papainizuar) shërbim
24 ТР25 Titer të Coombs – it të drejtpërdrejtë shërbim
25 ТР26 Fenotipizimi i antigjenëve eritrocit shërbim
26 ТР27 Elusion i antitrupthave shërbim
27 ТР28 Thithtje e antitrupthave dhe antigjenëve shërbim
28 ТР29 Anti – A antitruptha natyral shërbim
29 ТР30 Anti – B antitruptha natyral shërbim
30 ТР31 Anti – A antitruptha imun shërbim
31 ТР32 Anti – B antitruptha imun shërbim
32 ХЕ1 Teste themelore të hemostazës shërbim
33 ХЕ2 Pasqyra e gjakut shërbim
34 ХЕ3 Fibrinogjen shërbim
45 ХЕ14 D – Dimer shërbim
55 ХЕ24 Agregim me ADP shërbim
56 ХЕ25 Agregim me Colagen shërbim
57 ХЕ26 Agregim me Ristocetin shërbim
62 ХЕ31 INR shërbim
86 АСК1 Pako themelore specijalistike shërbim
87 АСК2 Pako themelore specijalistike me kontrollë shërbim
88 АСК4 Pako kontrolluese shërbim
89 АСК5 Pako kontrolluese me procedure diagnostikuese shërbim
90 АDМ3 Pako angiologjike për një shërbim diagnostik – DOPLER shërbim
91 BА1 Nxjerrje e gjakut shërbim
92 100 Grupi i gjakut, faktori Rh – për vozitës shërbim
93 101 Grupi i gjakut, faktori Rh – për abort shërbim
94 1 Karton për skemë copë
95 1000 Mendim për komision invalidor shërbim
96 3908 Proteina totale shërbim
97 39655 Numri i trombociteve shërbim
98 10А Kontroll konziliar i të sëmurit të hospitalizuar – gjatë ditës shërbim
99 10B Kontroll konziliar i të sëmurit të hospitalizuar – gjatë natës shërbim
100 124* Lues (Vaserman) shërbim
101 4392 Selektogjen 1 në 37 ºC shërbim
102 4392# Selektogjen 1 në 4 ºC shërbim
103 131* Coombs auto i tërthortë 37 ºC shërbim
104 132/2 Coombs auto i tërthortë 4 ºC shërbim
105 131/1 Coombs izo i tërthortë 37 ºC shërbim
106 131/3 Coombs izo i tërthortë 4 ºC shërbim
107 131 Auto aglutinina të kompletuara të ftohta shërbim
108 131# Izo aglutinina të kompletuara të ftohta shërbim
109 4428 Auto aglutinina + Coombs të pakompletuara shërbim
110 4428# Izo aglutinina + Coombs të pakompletuara shërbim
111 108 Ujë i destiluar litra
112 6004 Venipunkturë hemodilusion shërbim
113 6009 Qese për marrje të gjakut nga dhuruesit copë
116 6014 ACD tretësirë 750ml. copë
117 6015 Tretësirë fiziologjike copë
118 6008 Koncetrat i trombociteve procedurë
120 6014 ACD tretësirë 750ml. copë
121 6015 Tretësirë fiziologjike copë
122 6010 Filtër filtrimi copë
123 Gjak i testuar në HBV shërbim
124 Gjak i testuar në HCV shërbim
125 Gjak i testuar në HIV shërbim
126 Gjak i testuar në TREPONEMA PAL. shërbim