Informacione të karakterit publik

ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit disponon me informacionet vijuese të karakterit publik:

  1. Rregulla ligjore në lidhje me dhurimin e sigurt të gjakut;
  2. Lloje të shërbimeve shëndetësore të cilat ofrohen në shërbimet e transfuziologjisë;
  3. Të drejtat e dhuruesit të gjakut pas 10 dhurimeve;
  4. Këshilla për dhuruesit para dhe pas dhurimit të gjakut;
  5. Plan për aksione të dhurimit të gjakut në Shkup dhe në qytetet tjera në Republikën e Maqedonisë.

Jurist i dip. Burim Idrizi
Ek. i dipl. Goran Jovanovski
Tel: (0) 2 3 147 410
e-mail: idrizi_burim@hotmail.com, g.jovanovski86@yahoo.com