ISHP Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit i Republikës së Maqedonisë

rr. Nënë Tereza nr. 17 Shkup
e – mail: rztskopje@gmail.com
web – site: http://itm.org.mk
tel: 00389 (0) 2 32 26 923
lok. 101 Sekretari teknik i Drejtorit
lok. 125 Reparti i dhurimit të gjakut
lok. 135 Njësia e furnizimeve publike

Për të punësuarit të cilët kanë e – mail adresa zyrtare, qasja tek ata bëhet nëpërmjet linkut në vijim:

Adresat e Shërbimeve tjera të mjekësisë transfuzive janë paraqitur në tabelën në vijim:

REPARTI VENDI I PUNËS EMRI DHE MBIEMRI Е – MAIL
Drejtoria Drejtori D-r Sadula Useini sadullauseini@gmail.com
itm.org.mk
Drejtori M-r Avni Ismaili a.ismaili itm.org.mk
Shef i IMT-së D-r med sci supspec. Rada M. Grubovic Rastvorceva a.hristova-dimceva itm.org.mk
Sekretar teknik Gordana Popovska rztskopje gmail.com
Teknik kryesor i IMT-së Dragica Daskallovska d.daskalovskaitm.org.mk
Teknik kryesor i IMT-së – Shkup Dragan Janev d.janev itm.org.mk
Reparti i punëve të përbashkëta Shef i repartit të punëve të përbashkëta Ek. dipl. Bojan Delçev b.delcev itm.org.mk
Njësia e furnizimeve publike Shef i njësisë së furnizimeve publike Bobi Bozhinovski b.bozinovskiitm.org.mk
Njësia e çështjeve kadrovike dhe juridike Shef i njësisë së çështjeve kadrovike dhe juridike Burim Idrizi idrizi_burim
@
hotmail.com
Njësia e mirëmbajtjes teknike, servisimit dhe transportit Shef i njësisë së mirëmbajtjes teknike, servisimit dhe transportit Dragi Meglenov d.meglenovitm.org.mk
Reparti i planifikimit, organizimit dhe motivimit të dhurimit të gjakut Shef i repartit të planifikimit, organizimit dhe motivimit të dhurimit të gjakut Prim. Dr. Goran Andonov g.andonovitm.org.mk
Koordinator i planifikimit, organizimit dhe motivimit të dhurimit të gjakut Sci. Mjek. Rozmari Kallamaras r.kalamarasitm.org.mk
Motivues Psik. i dipl. Keti Edrovska Isajlovska k.edrovska-isajlovska itm.org.mk
Reparti i dhurimit Shef i repartit të dhurimit Prof. Dr. Milenka Bllagoevska m.blagoevskaitm.org.mk
Specialist transfuziolog Dr. Elena Petkoviq e.petkovikitm.org.mk
Mjek specialist transfuziolog Dr. Florije Raka f.raka itm.org.mk
Mjek në specializim Dr. Kirill Kacarski k.kacarski itm.org.mk
Mjek në specializim Dr. Elena Ristovska e.ristovskaitm.org.mk
Teknik i repartit Lumnije Dardhishta l.dardista itm.org.mk
Njësia e llojeve të veçanta të dhurimeve Shef i i njësisë të llojeve të veçanta të dhurimeve Dr. Sedulla Useini s.useini itm.org.mk
Specialist transfuziolog Ass. Mr. Sci. Mjek. Dr. Rada Gruboviq r.grubovic itm.org.mk
Njësia e pasdhurimit dhe këshillimore për dhuruesit e gjakut Specialist transfuziolog Prim. Dr. Julijana Aleksovska j.aleksovskaitm.org.mk
Reparti i kontrollit të gjakut Shef i repartit të kontrollit të gjakut B. Sh. Dr. Mjek. Sci. Tatjana Makarovska Bojaxhieva t.makarovska-bojadzievaitm.org.mk
Specialist transfuziolog Dr. Suzana Stojkoska s.stojkoskaitm.org.mk
Biolog Biolog i dipl. Jasmina Pejçeva j.pejceva itm.org.mk
Teknik i repartit Vesna Nikolova v.nikolova itm.org.mk
Reparti i përpunimit të gjakut Shef i repartit të përpunimit të gjakut Dr. Ninosllav Veljanovski n.veljanovskiitm.org.mk
Teknik i repartit Miki Bojaxhiev m.bojadzievitm.org.mk
  Reparti i sigurisë dhe kontrollit të kualitetit Shef i repartit të sigurisë dhe kontrollit të kualitetit Prof. Dr. Ollga Todorovska Damevska o.todorovska-damevska itm.org.mk
Menaxhues i kualitetit Mr. Llolita Mitevska l.mitevskaitm.org.mk
Mikrobiolog Dejan Stankoviq d.stankovicitm.org.mk
Reparti i transfuzionit klinik dhe shpërndarjes Shef i repartit të transfuzionit klinik dhe shpërndarjes Dr. Jani Angelovski j.angelovskiitm.org.mk
Specialist transfuziolog Prim. Dr. Julija Samonikov Tosevska j.samonikov-tosevska itm.org.mk
Specialist transfuziolog Dr. Ivanka Nikolloska i.nikoloskaitm.org.mk
Teknik i repartit Verçe Metodieva v.metodievaitm.org.mk
Teknik i njësisë Sllavica Gjurovska s.gjurovskaitm.org.mk
Njësia e analizave imunologjike dhe gjurmimeve prenatale Shef i njësisë së analizave imunologjike dhe gjurmimeve prenatale Ass. Mr. Sci.Mjek. Dr. Emilija Vellkova e.velkova itm.org.mk
Reparti i hemostazës Shef i repartit të hemostazës Prim. Dr. Kirill Llazarovski k.lazarovskiitm.org.mk
Specialist transfuziolog Sci. Mjek. Dr. Elizabeta Todorovska e.todorovskaitm.org.mk
Biolog/specialist biokimist Dr. Sh. Bioki. Violeta Neceva v.neceva itm.org.mk
Teknik i repartit
Reparti ambulancë me monitorim hemodinamik Shef i repartit ambulancë me monitorim hemodinamik Dr. Rumjana Apostollovska r.apostolovskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Violeta Stamenkoviq v.stamenkovicitm.org.mk
Njësia Qendra e hemofilisë Shef i njësisë qendra e hemofilisë Ass. Dr. Violeta Dejanova Ilijevska v.dejanova-ilijevska itm.org.mk
Teknik i njësisë Rozana Koneska r.koneska itm.org.mk
Njësia e biologjisë molekulare dhe imunologjisë transplantive me QIT Shef i njësisë së biologjisë molekulare dhe imunologjisë transplantive me QIT Prof. dr. Koço Dimitrovski k.dimitrovskiitm.org.mk
Biolog – sci. i gjenetikës mjekësore Violeta Petkovska v.petkovskaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Qendra klinike kirurgjikale “shën. Klimenti i Ohrit” Shef i njësisë Dr. Tatjana Uzunovska t.uzunovskaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Spitali special i gjinekologjisë dhe akusherisë Çair Shef i njësisë Dr. Elka Bogatinova Stefanovska e.bogatinoska-stefanovskaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Kumanovë Shef i njësisë Dr. Liljana Sllavkovska lj.slavkovskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Njomza Ismaili n.ismaili itm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Veles Shef i njësisë Dr. Sllave Jordanov s.jordanov                  itm.org.mk
Teknik i njësisë Mimoza Nikolova m.nikolovaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Negotinë Shef i njësisë Dr. Stojanka Trifunova s.trifunovaitm.org.mk
Teknik i njësisë Lençe Stojçeva l.stojchevaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Kavadar Shef i njësisë Dr. Atanas Trajkov a.trajkov itm.org.mk
Teknik i njësisë Mença Kimova m.kimova itm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive K. Pallankë Shef i njësisë Dr. Ivanka Trajkovska i.trajkovskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Vesellka Mlladenovska v.mladenovskaitm.org.mk
Qendra e mjekësisë transfuzive Manastir Shef i njësisë Dr. Gjorgji Gjorgjevski gj.gjorgjievskiitm.org.mk
Koordinator Dr. Diana Dimitrova d.dimitrovaitm.org.mk
Teknik i njësisë Violeta Naumova v.naumovaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Prilep Shef i njësisë Dr. Todorka Momiroska t.momiroskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Sllobodanka Ilioska s.ilioska itm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Ohër Shef i njësisë Dr. Marija Aleksioska m.aleksioskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Lidija Buxhakovska l.budzakovskaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Spitali special i traumatologjisë dhe ortopedisë shën. Erazmo Shef i njësisë itm.org.mk
Teknik i njësisë Roza Kuzmanovska r.kuzmanovskaitm.org.mk
Qendra e mjekësisë transfuzive Shtip Shef i njësisë Dr. Jordanka Vitlarova j.vitlarova itm.org.mk
Koordinator Dr. Jordanka Vitlarova
Teknik i njësisë Viktor Veresa v.veresa itm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Koçan Shef i njësisë Dr. Liljana Arsovska l.arsovska itm.org.mk
Teknik i njësisë Ankica Serafimova a.serafimovaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Delçevë Shef i njësisë Dr. Violeta Gjorgjevska v.gjorgjevskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Limonka Stoimenovska l.stoimenovskaitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Strumicë Shef i njësisë Prim. Dr. Tatjana Timova t.timova itm.org.mk
Teknik i njësisë itm.org.mk
Shërbimi i Mjekësisë së Transfuzionit Gjevgjeli Shef i njësisë Dr. Mihajllo Ballamovski m.balamovskiitm.org.mk
Teknik i njësisë Violeta Jançeva v.janchevaitm.org.mk
Qendra e mjekësisë transfuzive Tetovë Shef i njësisë Dr. Ekrem Ismani e.ismani itm.org.mk
Koordinator Dr. Emilija Koçovska e.kocovskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Donço Nedellkoski d.nedelkoskiitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Gostivar Shef i njësisë Dr. Kadri Elezi k.elezi itm.org.mk
Teknik i njësisë Rahile Muça r.mucha itm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Kërçovë Shef i njësisë Dr. Bratica Gjurçinovska b.gjurcinoskaitm.org.mk
Teknik i njësisë Dushko Gjorgjijoski d.gjorgjijoskiitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive Spitali i përgjithshëm Strugë Shef i njësisë Dr. Nexhat Ismajloski n.ismajloskiitm.org.mk
Teknik i njësisë Marjan Shurdovski m.shurdovskiitm.org.mk
Shërbimi i mjekësisë transfuzive në Entin e Nefrologjisë Strugë Shef i njësisë Dr. Goce Poposki g.poposki itm.org.mk
Teknik i njësisë Riste Dallçeski r.dalcheskiitm.org.mk