ISHP INSTITUI I MJEKËSISË SË TRANSFUZIONIT I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Drejtor:
D-r spec. Sadula Useini
Skeretar teknik i drejtorit: Dzejlan Velija ,Gordana Popovska
Teknik kryesor: Dragica Daskalovska

Shef i IMT-së – Shkup: :
D-r med sci supspec. Rada M. Grubovic Rastvorceva
Koordinator i planifikimit, organizimit dhe motivimit të dhurimit të gjkaut:

Koordinator i planifikimit, organizimit dhe motivimit të dhurimit të gjkaut:
Dr. Mjek. Sci. Rozmari Kalamaras
Teknik kryesor i IMT-së – Shkup: Dragan Janev

 

2. 1 . REPARTI I SIGURISË DHE KONTROLLIT TË KUALITETIT
    Shef i repartit: Ass. Prof. Dr. Mjek. Sci. Olga Todorovska
Menaxhues i kualitetit: Dr. Sci. Lolita Mitevska
Biolog – specialist i mikrobiologjisë: Dejan Stankoviq

 1. 2.   REPARTI I PLANIFIKIMIT, ORGANIZIMIT DHE MOTIVIMIT TË DHURIMIT TË GJAKUT
  Shef i repartit: Prim. Dr. Goran Andonov, specialist – transfuziolog
  Mjek specialist – transfuziolog: /
 1. 1.  REPARTI I DHURIMIT
  Shef i repartit: Prof. Dr. Milenka Bllagoevska, specialist – transfuziolog
  Mjek specialist – transfuziolog: Dr. Florije Raka
  Mjekë në specializim: Dr. Kiril Kacarski | Dr. Elena Ristovska | Dr. Bojan Todorovski | Dr. Jasmina Trajkovska | Dr. Eftim Dimitrovski | Dr. Anita Bozinovska Petkovska

3.2 KËSHILLIMORE PËR DHURUESIT E GJAKUT
    Shef i repartit: Prim. Dr. Julijana Aleksovska, specialist – transfuziolog
Motivues: Psikolog i diplomuar, Keti Erdovska Isajllovska

 1. 4.   NJËSIA E DHURIMEVE TË VEÇANTA (AFEREZË)
  Shef i njësisë: Dr. Sedulla Huseini, specialist – transfuziolog
  Mjek specialist – transfuziolog: Dr. Elena Petkoviq
 1. 5.   QENDRA E GRUMBULLIMIT AFEREZIK TË QELIZAVE AMË HEMATOPOJETIKE NGA GJAKU PERIFERIK
  Shef i qendrës: Ass. Mr. Mjek. Sci. Dr. Rada M. Gruboviq
 1.  6.  REPARTI I KONTROLLIT TË GJAKUT
  Shef i repartit: B. Sh. Dr. Tatjana Makarovska Bojaxhieva, specialist – transfuziolog
  Biolog i diplomuar: Jasmina Nikolova
 1. 7.   REPARTI I PËRPUNIMIT TË GJAKUT
  Shef i repartit: Dr. Ninosllav Veljanovski, specialist – transfuziolog
  Mjek specialist – transfuziolog:/
 1.  8.   REPARTI I SHPËRNDARJES DHE TRANSFUZIONIT KLINIK
  Shef i repartit: Dr. Jani Angelovski, specialist – transfuziolog
  Mjek të repartit:
  Prim. Dr. Julija Samonikov Tosevska, specialist – transfuziolog
  Dr. Ivanka Nikoloska, specialist transfuziolog
 1. 9.   REPARTI I ANALIZAVE HEMATOLOGJIKE DHE HULUMTIMEVE PRENATALE
  Shef i repartit: Acc Sci. Dr. med. Emilija Velkova
  Mjek i repartit:/
 1. NJËSIA E BIOLOGJISË MOLEKULARE DHE IMUNOLOGJISË TRANSPLANTIVE ME QENDËR INFORMATIVE TË TRANSPLANTACIONIT (QIT)
  Shef i repartit: Prof. Dr. Koço Dimitrovski, specialist – transfuziolog
  Biolog i diplomuar – specialist i gjenetikës mjekësore: Violeta Petkovska
  Biolog i diplomuar: Persida Kadieva
 1. REPARTI I HEMOSTAZËS DHE TROMBOZËS
  Shef i repartit: Prim. Dr. Kirill Llazarovski, specialist – transfuziolog
  Mjek i repartit: Dr. Mjek. Sci. Elizabeta Todorovska, specialist – transfuziolog
  Doktor i shkencave të biologjisë: Violeta Neceva

11.1. NJËSIA E MONITORIMIT HEMODINAMIK DHE AMBULANCË
Shef i njësisë: Prim. Dr. Rumjana Apostollovska
Mjek i repartit: Doc Dr. Emilija Velkova

11.2. QENDRA E HEMOFILISË
Shef i qendrës: Ass. Dr. Violeta Dejanova Ilijevska
Mjek specialist – transfuziolog: Dr. Suzana Stojkoska

 1. REPARTI I PUNËVE TË PËRBASHKËTA
  Shef i repartit: Ekonomist i diplomuar, Bojan Delçev
 2. NJËSIA E KONTABILITETIT DHE FINANSAVE
  Shef i njësisë: Nimetulla Sali
 3. NJËSIA E FURNIZIMEVE PUBLIKE
  Shef i njësisë: Ekonomist i diplomuar, Bobi Bozhinovski
 4. NJËSIA E ÇËSHTJEVE KADROVIKE DHE JURIDIKE
  Shef i njësisë: Burim Idrizi
 5. NJËSIA E MIRËMBAJTJES TEKNIKE DHE SERVISIMIT
  Shef i njësisë: inxh. i mak. Dragi Meglenov
 6. NJËSIA E PARKUT TË MAKINAVE
  Shef i njësisë: Gjorgji Xhigadurov