ЈАВЕН ОГЛАС

0
12445

Врз основа на член 162  од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21, 178/21, 150/22 и 236/22), Согласноста за вработување од Министерството за финансии бр.18-7325/2 од 25/07/2022 година, и Одлука за објавување на јавен оглас бр.03-858/1 од 12/12/2022 година  директорот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РСМ  објавува 

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За унапредување на 1 лице на неопределено време  на работно место :             

 • Магистер по развој на психологија .
 1. Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Законот за здравствената заштита
 • да е државјанин на РМ
 • да е полнолетен
 • да има општа здравствена способност и
 • да не му е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност.
 1. Покрај со закон утврдени општи услови од точка 1 кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:
 • Завршено високо образование Магистер по развој на психологија
 • Потврда за работно искуство работно искуство
 1. Неделното работно време изнесува 40 часа. Основна нето плата за биохермичар  изнесува  33,000,00  денари
 2. Во прилог на пријавата кандидатите се должни да ги достават следните документи:
 • Пријава со податоци за контакт
 • Кратка биографија (CV)
 • Диплома со просечен успех или уверенија
 • Уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар
 • Лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар
 • Уверение дека не е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност, оригинал или фотокопија заверена на нотар не постаро од 6 месеци

Рокот за пријавување на јавниот оглас е 5 (пет) работни  дена од денот на објавувањето.
Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати.
 По извршената селекција на пријавените кандидати  кои ги исполнуваат условите согласно јавниот оглас, ќе биде спроведен квалификационен испит  согласно член 160 од Законот за здравствената заштита.

Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават до ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ-Скопје  ул. Мајка Тереза  бр.17 по пошта или лично  во архивата на ЈЗУ  Институт за трансфузиона медицина на РСМ    со назнака за Јавен оглас за вработување во ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РСМ

ЈЗУ Инстиут за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија  

LEAVE A REPLY